Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa

A+ A-
 

Do PP Kierowników Pracowni Radiologicznych


W imieniu konsultanta krajowego zwracam się do Państwa z przypomnieniem wszystkim o konieczności uzyskania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej. Konieczność uzyskania zgody wynika z Ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 576).


O zgodę taką należy wystąpić do właściwego terenowo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zakres dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. Nr 59, poz. 365 z późn. zm.).Przepisu tego nie stosuje się rentgenowskich aparatów stomatolicznych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości. Przy sporządzaniu wykazu procedur radiologicznych (pk. 4) należy opierać się na obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz.Urz. Min. Zdrow. z 2015r., poz. 78).

 

Aby ułatwić Państwu przygotowanie dokumentacji przypominam, że do winisku powinny być dołączone następujące załączniki:

  1. kopia zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wydanego przez organy określone w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo atomowe;
  2. imienny wykaz osób uczestniczących w procedurach medycznych w poszczególnych pracowniach wraz z określeniem ich kwalifikacji, w szczególności specjalizacji i staży oraz certyfikatów potwierdzających zdanie egzaminu po szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta; imię i nazwisko inspektora ochrony radiologicznej wraz z podaniem typu posiadanych przez niego uprawnień;
  3. procedury szczegółowe, które będą wykonywane wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 33c ust. 1 i 2, a w przypadku stosowania procedur szczegółowych zgodnych z procedurami wzorcowymi, wykaz procedur szczegółowych wraz z podaniem procedur wzorcowych, według których je opracowano. Proszę przygotować to według wzoru -  tabela 1 i tabela 2.

Proszę także dołączyć odpowiednie oświadczenie:

  • o braku odstępstw w procedurach szczegółowych w stosunku do procedur wzorcowych, jeżeli takich odstępstw brak,
  • o braku odstępstw w procedurach szczegółowych w stosunku do procedur wzorcowych, innych niż wymienione w tabeli 2 – to w przypadku, gdy takie odstępstwa występują w części procedur;
  1. wykaz urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych wraz z podaniem ich podstawowych parametrów i dat uruchomienia; dotyczy również urządzeń radiologicznych lub pomocniczych wykorzystywanych w usłudze teleradiologii.  Proszę także dołączyć oświadczenie o posiadanych przez pracownie umowach na serwisowanie sprzętu i wyposażenia.
  2. kopia aktualnego protokołu z wykonania wszystkich testów eksploatacyjnych (podstawowych/ specjalistycznych) urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych; dotyczy również urządzeń radiologicznych lub pomocniczych wykorzystywanych w usłudze teleradiologii. Proszę również dołączyć  oświadczenie o prawidłowości wyników w dostarczonych protokołach;
  3. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika jednostki ochrony zdrowia o przygotowaniu i wdrożeniu programu zapewnienia jakości.   


 
 

 
Copyright © 2016